Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 

1        AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Adatkezelési tájékoztató:

Az M & M Ing. Bt. (2120 Dunakeszi, Magyar u. 15., a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az M & M Ing. Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a profiertekbecslo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Az M & M Ing. Bt.. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az M & M Ing. Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az M & M Ing. Bt. az alábbiakban ismerteti az adatkezelési tájékoztató szerint az adatkezelési gyakorlatát.

2        AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az M & M Ing. Bt. minden hozzá beérkezett e-mailt az ügyfél személyes adataival együtt az adatkezelési tájékoztató szerint az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: M & M Ing. Bt.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Magyar u. 15..
20972189-1-13
Cégjegyzékszám: 13-06-063058
Telefonszáma: +36307430280
E-mail: info@profiertekbecsles.hu

2.1    Adatvédelmi tisztviselő

Név: Borbás Melinda
Telefonszám: +36307430280

3    A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1    Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Tételesen felsorolom. melyek azok a személyes adatok, melyeket a regisztráció során elkérünk:
Név:
E-mail cím

3.2    Technikai adatok

A M & M Ing. Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg az adatvédelmi tájékoztató szerint és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
Változatlansága igazolható (adatintegritás);
A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

A Szolgáltató, Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató szerint az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató, Adatkezelő. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az M & M Ing. Bt. az adatkezelés során megőrzi

A titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
Sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
A rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3    Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1         A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
Megkönnyítik a weboldal használatát;
Nagy minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2           Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a  https://profiertekbecsles.hu/ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3         Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A https://profiertekbecsles.hu/ weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az  https://profiertekbecsles.hu/ információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4    Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Tételesen felsorolom. melyek azok a személyes adatok, melyeket online rendelés során elkérünk:
E-mail:
Megye:
Település, utca, házszám:
Irányítószám:
Eszköz:
Értékbecslés célja:
Telek területe:
Építmény területe:
Név:
Cégnév:
Telefon:
Üzenet:

3.5    Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Tételesen felsorolom. melyek azok a személyes adatok, melyeket online ügyintézés során elkérünk:
E-mail:
Megye:
Település, utca, házszám:
Irányítószám:
Eszköz:
Értékbecslés célja:
Telek területe:
Építmény területe:
Név:
Cégnév:
Telefon:
Üzenet:

3.6    Hírlevélhez, blogcikkekhez kapcsolódó adatok

E-mail:
Név:
Cégnév:

 

4        A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA, MEGŐRZÉSI  IDEJE

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Online megrendelés megrendeléshez önkéntes adatszolgáltatás 5 év
Online ügyintézés ügyintézéshez önkéntes adatszolgáltatás 5 év
Hírlevél hírlevél küldéshez önkéntes adatszolgáltatás határozatlan idő

5        AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, JOGALAPJA

5.1    Általános adatkezelési irányelvek

Az M & M Ing. Bt. adatkezelési tájékoztató szerint tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az M & M Ing. Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); –     2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6        AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a https://profiertekbecsles.hu/ rendszere a  technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a kijelölt személy fér hozzá.

 

7        ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Cég Websupport Magyarország Kft
Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Név: Sűdy András
E-mail: info@mhosting.hu

8        ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1      Tájékoztatáshoz való jog

 

Az M & M Ing. Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2    Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3    Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az M & M Ing. Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4    Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az M & M Ing. Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
Személyes adatokat jogellenesen kezelték;
A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a M & M Ing. Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Vagy érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6    Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7    Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9    Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10   Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.10   Adatvédelmi hatósági eljárás 7

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36/1 391-1400, +36/30 683-5969 vagy +36/30 549-6838
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9           EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az M & M Ing. Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

Az adatkezelési  szabályzat célja

Jelen szabályzat célja az M & M Ing. Bt. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Magyar u. 15.) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Értelmező rendelkezések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.